Algemene Voorwaarden

KvK 63442116 (Arts Support - Reiju Tai)

Algemeen

1.              Reiju Tai is een eenmanszaak naar Nederlands burgerlijk recht op het gebied van complementaire alternatieve geneeswijzen en welzijn, gevestigd te Wijchen.

2.             Deze algemene voorwaarden zijn samen met de huisregels van Reiju Tai (zoals in te zien via www.reijutai.nl) en de behandelovereenkomst van toepassing op iedere opdracht die aan Reiju Tai wordt gegeven. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden, huisregels een beroep doen.

3.             De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Reiju Tai zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

4.             Op de rechtsverhouding tussen Reiju Tai en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

5.             Reiju Tai zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

Betaling

1.              Niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht wanneer deze niet minstens 24 uur van tevoren door opdrachtgever zijn geannuleerd.

2.             Voor consulten aan huis wordt €10,00 extra berekend, buiten Wijchen vermeerderd met €0,30 per kilometer, conform een routeplanner.

3.             
Consulten en ondersteunende producten worden tenzij anders overeengekomen direct na afloop van een consult contant betaald. Indien betaling per bank overeen is gekomen, geldt een betalingstermijn van zeven dagen, te rekenen vanaf de datum van het consult. Bij bestelling van ondersteunende producten dient er vooraf betaald te worden.

4.             Indien niet is betaald binnen de betalingstermijn, verkeert opdrachtgever automatisch in toerekenbaar verzuim, zonder dat een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist.

5.             Nadat tweemaal een herinnering met een nieuwe betalingstermijn is verstuurd, staat het Reiju Tai vrij de eventuele gemaakte redelijke administratieve, gerechtelijke en executiekosten in rekening te brengen bij opdrachtgever. Aanmelding voor cursus of workshop worden pas rechtsgeldig als de verzonden cursusgelden vooraf zijn voldaan.

6.             Indien men zich niet in overeenstemming tijdig afmeldt voor een cursus of workshop is er geen recht op restitutie van de cursusgelden.

Aansprakelijkheid

1.              Reiju Tai is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van eigendommen in of rond de ruimte waar het consult gegeven wordt.

2.             Reiju Tai zal de door haar te leveren consulten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Overeengekomen consulten betreffen altijd een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, ook wanneer een inschatting is gegeven van de slagingskans van een consult. De inspanningsverplichting is bovendien wederzijds. Het consult kan alleen succesvol zijn als de benodigde informatie volledig en op tijd door opdrachtgever aan Reiju Tai ter beschikking is gesteld en adviezen tot op de letter worden opgevolgd.

3.             Een afspraak kan alleen worden gemaakt indien cliënt zich gevrijwaard voelt van koorts, hoesten, niezen of geur- en smaakverlies; ofwel virusvrij is. Claims op aansprakelijkheid betreffende virussen kunnen door cliënt derhalve niet worden ingediend.

4.             
Iedere aansprakelijkheid van Reiju Tai is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Reiju Tai komt.

5.             Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van € 5.000 dan wel, indien het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht hoger is dan € 5.000, tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium tot een maximum van  € 25.000.

6.             
Indien Reiju Tai dit nuttig of noodzakelijk acht, is zij na voorafgaande toestemming van opdrachtgever bevoegd zich te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Bij het inschakelen van derden betracht Reiju Tai de nodige zorgvuldigheid en voert zij zoveel als nodig overleg met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Reiju Tai voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Reiju Tai is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

© KvK 63442116 (Arts Support – Reiju Tai), Wijchen Gld. – oktober 2016.

 

Scroll naar boven